Nathalie Canguilhem
Yves Saint Laurent – Cruise 2017